Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 8) เทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับ (3)

ในตอนที่แล้ว ผมเล่าให้ท่านฟังในเรื่อง “กรอบแนวความคิดในการจัดทำแผนแม่บทการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับ ของ สทป.”, 4 แผนงานหลักของแผนแม่บทฯ, และโครงสร้างพื้นฐานของระบบยานไร้คนขับ ซึ่งถือได้ว่…

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 8) เทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับ (2)

ในแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับ ของ สทป. ประกอบไปด้วย 4 แผนงานหลัก ได้แก่ 1) แผนงานที่ 1 การวิจัยและพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial System: UAS), 2) แผนงานที่ 2 การว…

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 8) เทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับ (1)

นอกจากภารกิจทางการทหารแล้ว ระบบยานไร้คนขับยังสามารถนำมาใช้ในภารกิจอื่นๆ ที่มิใช่การปฏิบัติการทางทหาร อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคพลเรือนโดยทั่วไป เช่น การตรวจสภาวะสิ่งแ…

เก็บตก 3 วัด ในวันวิสาขบูชา...การทำบุญคือการให้ และปลดปล่อยความอยากทั้งปวง

สิ่งที่เราได้จากการมาเที่ยว 3 วัด ในครั้งนี้ ได้แก่ หนึ่ง ได้พักผ่อน คลายเครียด สอง ได้เดินออกกำลังกาย เพราะต้องเดินขึ้นๆ ลงๆ ทั้งรถ และเรือ สาม ได้ความสงบของจิตใจ เนื่องจากตอนเวียนเทียน ก็พยายามทำให้…

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 7) เทคโนโลยีจรวด และอาวุธนำวิถี (4)

ในตอนที่แล้ว คือ ตอนที่ 3 ผมได้เล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับ “กลยุทธ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบนำวิถี ของ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป.” สำหรับในฉบับนี้เราจะมาต่อกันในตอนที่ 4 ซึ่งจ…

ตะลอนทัวร์เมืองกาญจน์ 4 วันซ้อน (ตอนที่ 2) ทองผาภูมิ – สังขละบุรี

ย้อนกลับไปที่  "ตะลอนทัวร์เมืองกาญจน์ 4 วันซ้อน (ตอนที่ 1)"   ผมเล่าให้ฟังว่าว่าไปเที่ยว ที่ช่องเขาขาด หรือ ช่องไฟนรก ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่ตอกย้ำให้เห็นถึงความโหดร้ายของสงคราม แล…

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 7) เทคโนโลยีจรวด และอาวุธนำวิถี (3)

ในตอนที่แล้ว ผมได้เล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับ “เทคโนโลยีจรวด และอาวุธนำวิถี (2)” โดยตอนที่ 2 เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ “โรงปฏิบัติการวิจัย และพัฒนาระบบจรวด และอาวุธนำวิถี ซึ่งโรงปฏิบัติการวิจัย และพัฒนาระ…

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 7) เทคโนโลยีจรวด และอาวุธนำวิถี (2)

ในตอนที่แล้ว ผมได้เล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับ “เทคโนโลยีจรวด และอาวุธนำวิถี (1)” โดยตอนที่ 1 ผมได้เกริ่นให้ท่านผู้อ่านเกี่ยวกับ “ความเป็นมาของเทคโนโลยีจรวด”, “การใช้จรวดและอาวุธนำวิถีเป็นเครื่องมือในกา…

ตะลอนทัวร์เมืองกาญจน์ 4 วันซ้อน (ตอนที่ 1)

จังหวัดกาญจนบุรี หรือ เรียกสั้นๆ ว่าเมืองกาญจน์ เป็นเมืองที่มีความเกี่ยวข้องกับผมในช่วงชีวิตหนึ่ง กล่าวคือ ผมต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองกาญจน์เป็นเวลาประมาณปี 2529 – 2530 เป็นเวลาประมาณ 1 ปี สาเหตุที่ต…

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 7) เทคโนโลยีจรวด และอาวุธนำวิถี (1)

ในตอนที่ 6 ของ บทความเรื่อง “Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” ผมได้เล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับ “แผนที่นำทาง 8 เทคโนโลยีเป้าหมาย ของ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI Techn…