ไทยพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่ Digital Economy (ตอนที่ 5)

ไทยพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่ Digital Economy (ตอนที่ 5)

Cr. http://www.outsidethebeltway.com/wp-content/uploads/2012/02/time-running-out-570x391.jpg

  ในตอนที่แล้ว ซึ่งเป็นตอนที่ 4 ผมเล่าให้ท่านฟังเกี่ยวกับ “สัดส่วนของเวลาที่ผู้คนทั่วไปถูกใช้ไปกับอุปกรณ์ดิจิตอล” และ “คนในยุคสมัยนี้ ดูเหมือนจะเก่งเรื่อง IT/Digital แต่จริงๆ แล้วไม่เก่ง” สำหรับในตอนนี้ ซึ่งเป็นตอนที่ 5 จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ “เวลาการทำงานแต่ละสัปดาห์ของคนทั่วไปที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเอกสาร ”

   แผนภาพนี้ แสดงให้เห็นถึงจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อสัปดาห์ที่คนทำงานไม่ว่าจะเป็นสาขาอาชีพอะไรที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสาร ในภาพรวมจะใช้เวลาประมาณ 44 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เวลาทำงานทั้งหมดต่อสัปดาห์ประมาณ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) ใน 44 ชั่วโมงนี้ แบ่งรูปแบบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกับเอกสาร ได้ 2 รูปแบบ  ดังนี้ 


   1)    กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง และบริหารจัดการเอกสาร (กราฟสีน้ำเงิน) กิจกรรมรูปแบบนี้ แบ่งออกเป็นกิจกรรมย่อยๆ ได้อีก 4 กิจกรรม ได้แก่ การสร้างเอกสาร, การค้นคว้า/รวบรวมข้อมูล, การค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารอ้างอิง, และ การจัดเก็บ/จัดระบบเอกสาร  เวลารวมโดยประมาณของกิจกรรมในข้อ 1) นี้ จะอยู่ที่ 21.9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 


2)    กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ/ให้การอนุมัติเอกสารในข้อ 1) (กราฟสีเหลือง) เวลารวมโดยประมาณของกิจกรรมในข้อ 2) นี้ จะอยู่ที่ประมาณ 22.1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์


    จากรูปแบบของกิจกรรม และเวลาที่กิจกรรมแต่ละรูปแบบใช้ เราจะเห็นได้ว่า เวลาที่ถูกใช้ไปในการสร้างกิจกรรมนั้นต้องใช้เวลาเกือบ 50% ของเวลาทำงานในแต่ละสัปดาห์ และที่เหลืออีก 50% จะเป็นเวลาในเรื่องของการอนุมัติเอกสารเหล่านั้น
    ณ ปัจจุบัน เกือบทุกองค์กร และหน่วยงาน ไม่มากก็น้อยสามารถที่จะจัดหาอุปกรณ์ และระบบสารสนเทศมารองรับการทำงานขององค์กร และหน่วยงานอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม หากในแต่ละองค์กรสามารถเพิ่มทักษะด้าน IT/Digital ให้กับเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทำเอกสารเหล่านั้นได้มากขึ้น ก็จะทำให้เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์กร และหน่วยงาน ใช้เวลาในการจัดการเอกสารให้น้อยลง  ก็จะทำให้องค์กร และหน่วยงานเหล่านั้น มีเวลาให้เจ้าหน้าที่/บุคลากรไปปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ได้อีกมาก
    ก่อนจบบทความในตอนนี้ ขอนำเสนอ ข้อมูลเชิงสถิติ จาก World Bank The European Commission, Mobile World Congress 2014 ซึ่งกล่าวไว้ว่า

 

  “คาดว่า ในไม่ใช้ 90% ของการทำงานอาชีพต่างๆ ต้องการบุคลากรที่มีทักษะ IT/Digital สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 98% ของการเรียนการสอนในระดับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย นักเรียน/นักศึกษา จำเป็นจะต้องมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้อินเทอร์เน็ต”

 

พบกันใหม่ในตอนที่ 6 ในฉบับหน้าครับ
ที่มาข้อมูล: ECDL Foundation, http://www.ecdl.com/
 

พันเอก ดร.อรรถสิทธิิ์ หัสถีธรรม, Infopreneur & Strategy Pirate

ความคิดเห็น (0)
Latest Article
Most Popular Article
Go to Top