ไทยพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่ Digital Economy (ตอนที่ 7) (เรื่องจริงที่น่าตกใจ ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยาก)

ไทยพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่ Digital Economy (ตอนที่ 7) (เรื่องจริงที่น่าตกใจ ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยาก)

Cr.

    ผ่านไปแล้ว 6 ตอน ดังนั้นในฉบับนี้จะเป็นตอนที่ 7 ในฉบับที่แล้วเราคุยกันในเรื่อง “ทักษะดิจิตอลเป็นทักษะที่สำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งในศตวรรษ 21st สำหรับการศึกษาและการทำงาน” และจะเป็น “ทักษะสำคัญที่จะช่วยพลิกโฉมประเทศไทย” แต่ในความจริงแล้ว ก็ยังไม่ง่ายในการพลิกโฉม แต่คงไม่ยากเกินไปหากเราเริ่มต้นได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม....


เรื่องจริงที่น่าตกใจ

    เมื่อท่านเห็นระดับ Digital Literacy หรือ ระดับทักษะในการใช้ IT หรือ Digital Skill ของประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศแนวหน้าใน  ASEAN แล้ว ท่านรู้สึกอย่างไรบ้างครับ....ครับ ตามที่ผมจั่วหัวเรื่องไว้ ก็คือ มันเป็นความจริงที่น่าตกใจ เนื่องจากเจ้า Digital Skill เหล่านี้ เป็นหนึ่งในชุดทักษะขั้นพื้นฐานสำคัญที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างขีดความสามารถขององค์กร และของประเทศ เช่น ทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น แต่เมื่อนำระดับทักษะในเรื่องนี้ ไปเปรียบเทียบกับประเทศใกล้บ้านเรา เช่น มาเลเซีย และสิงค์โปร์ เราอยู่ในอันดับ 3 และเป็นลำดับ 3 ที่ห่างจากระดับ 1 และ 2 อย่างชนิดแทบจะตามไม่เห็นฝุ่น นั้นคือ เราห่างจากมาเลเซีย 38 อันดับ และห่างจากสิงค์โปร์ 69 อันดับ.... ด้วยเหตุนี้ผมจึงพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่า “มันเป็นเรื่องจริงที่น่าตกใจ” 

 

     จากผลการวิจัยของ ICDL ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร ซึ่งทำหน้าที่ยกระดับมาตรฐาน Digital Skill ของกำลังคนในทวีปยุโรป ได้เปิดเผยผลการวิจัย พบว่า บุคลากรที่มี Digital Skill อยู่ในระดับมาตรฐานนั้น จะมีประสิทธิภาพในการทำงาน สรุปได้ดังนี้

  • ลดเวลาการทำงาน 36 นาที/วัน/คน 
  • ลดเวลาในการเรียกเจ้าหน้าที่ทางด้าน IT เหลือ 10% จากเดิม 40% เนื่องจากสามารถแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานได้ด้วยตนเอง
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรโดยรวมถึง       22 %

     จากสิ่งที่พบจากงานวิจัยข้างต้น จะไม่น่าสงสัยเหล่าว่า สิงค์โปร์ หรือ มาเลเซีย จะเป็นประเทศที่มีระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสูง ถึง สูงมาก เมื่อเทียบกับประเทศไทย กล่าวคือ กำลังคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยยังมีระดับ Digital Skill ต่ำกว่าระดับมาตรฐาน เมื่อเทียบกับสิงค์โปร์ และมาเลเซีย ที่มีกำลังคนส่วนใหญ่ของเขามี ระดับ Digital Skill ในระดับมาตรฐาน หรือ สูงกว่ามาตรฐาน

 

ยกระดับมาตรฐาน ...คือ แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ 
     ถ้าหากเราเห็นปัญหา แต่เราไม่ทำอะไร มัวแต่มาตำหนิ คนไทยกันเอง ประเทศไทยก็ไปได้ไม่ถึงไหน แต่ถ้าเราเห็นปัญหา และมองปัญหา คือ โอกาสแห่งการปรับปรุงให้ดีขึ้น ....การมองในลักษณะนี้ ก็คือ การได้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์   นั่นคือ เราได้เห็นแล้วว่า ปัญหาก็คือ การมีทักษะที่ต่ำกว่าระดับมาตรฐาน และหนทางแก้ไขก็คือ การยกระดับทักษะให้เทียบเท่ามาตรฐาน หรือ สูงกว่ามาตรฐานนั่นเอง
 
     ก่อนจบ ผมขอนำส่วนหนึ่งของปาฐกถาพิเศษ "ธุรกิจไทยขับเคลื่อนไทยสู่ความมั่งคั่งยั่งยืนด้วยมาตรฐานสากล : Thai Corporate Moving toward Sustainable Growth, DJSI" ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในโอกาสมอบโล่แสดงความยินดีกับบริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนี DJSI ประจำปี 2558   ดังนี้


     นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการที่จะช่วยกันสร้างความเข้มแข็งในด้านต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนไปประเทศไปข้างหน้าให้มีความความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ทั้งการสร้างความเข้มแข็งทางด้านพลังงาน ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การลงทุน การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน การวิจัยพัฒนาที่จะนำไปสู่การผลิตและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่า การเตรียมความพร้อมแรงงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ฯลฯ  พร้อมกล่าว ชื่นชมในความสำเร็จของทุกบริษัทและบริษัทจดทะเบียนไทยทั้ง 10 บริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของกลุ่มดัชนี Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึ่งได้สร้างปรากฏการณ์ให้กับตลาดทุนในประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นที่ได้ก้าวข้ามมาตรฐานมาสู่ระดับสากล โดยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกได้อย่างดี”

 

    ประโยคสุดท้าย นี่แหละ ครับ สำคัญยิ่ง นั่นคือ “ประเทศไทยให้เป็นทียอมรับมากขึ้นที่ได้ก้าวข้ามมาตรฐานสากล”  ...ในมิติของการเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับว่ามีขีดความสามารถในการแข่งขันในมิติของ Digital Skill เราต้องทำให้กำลังคนของประเทศก้าวไปสู่ความเป็นมาตรฐานเช่นเดียวกันครับ....มาตรฐานคือเคล็ดลับของความสำเร็จขององค์กร และประเทศครับ

 

ที่มาข้อมูล:

1) http://www.thaigov.go.th/th/government-th1/item/90254-90254.html
2) http://www.icdl.org
 

พันเอก ดร.อรรถสิทธิิ์ หัสถีธรรม, Infopreneur & Strategy Pirate

ความคิดเห็น (0)
Latest Article
Most Popular Article
Go to Top