Let Go Army.com ....พาเที่ยวเว็บไซด์ GoArmy.com (ตอนจบ)

Let Go Army.com ....พาเที่ยวเว็บไซด์ GoArmy.com (ตอนจบ)

Cr.

    ในสองตอนที่แล้ว ผมพาท่านผู้อ่านท่องเว็บไซด์ชื่อ www.GoArmy.com   ซึ่งเป็นเว็บไซด์ของกองทัพบกสหรัฐอเมริกา และเล่าสู่กันฟังในเรื่องราวต่างๆ การเชิญชวนคนหนุ่ม คนสาว (คนอเมริกัน) ให้เข้ามารับราชการในกรองทัพบก ในหลายๆ เรื่องราว ซึ่งล่าสุดเมื่อตอนที่แล้ว เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ “ชีวิตทหารบก จะต้องประสบพบเจอกับอะไร” และ   “ลูกฉันจะเป็นอย่างไร หากมาเป็นทหารบก” สำหรับตอนนี้จะเป็นตอนจบครับ...โดยผมจะเล่าถึงเรื่องราวของ   “Army Values” หรือ “ค่านิยมของกองทัพบก” ครับผม
7 Army Value…ของกองทัพบกสหรัฐอเมริกา
ความจงรักภักดี (LOYALTY)
    ค่านิยมอันดับแรก คือ ความศรัทธา และจงรักภักดี ต่อรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา, กองทัพบก, หน่วยของท่าน และ ทหารคนอื่นๆ กล่าวคือ การเป็นทหารบก คือ การเชื่อ และศรัทธา ในการทุ่มกาย และใจ เพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อย่างแรงกล้านั่นเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้บังคับบัญชา ต่อผู้นำ และยืนหยัดเพื่อเพื่อนทหาร.... เครื่องแบบของทหาร ที่ถูกสวมใส่โดยทหาร เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความจงรักภักดีที่ต่อกองทัพบก....ต่อตัวทหาร และต่อหน่วยที่ทหารคนนั้นสังกัดอยู่

หน้าที่ (DUTY)
    ค่านิยมอันดับที่สอง คือ ต้องปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วง...การปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงนั้น หมายถึงลุล่วงอย่างสมบูรณ์ ภายใต้การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม ไม่ใช่ทำเสร็จแบบ One Man Show เนื่องจากภารกิจทางทหารเป็นงานที่จะต้องประสานสอดคล้องกันภารกิจ, กิจกรรม และความรับผิดชอบของหลายฝ่าย หลายหน่วย อีกทั้งยังต้องคงความต่อเนื่อง จากหน่วยหนึ่ง ไปสู่อีกหน่วยหนึ่งอีกด้วย ...การกระทำใดๆ ในลักษณะ One Man Show แบบว่า สำเร็จคนเดียว อาจนำมาซึ่งความล้มเหลวของหน่วย
ความเคารพ (RESPECT)
    ค่านิยมอันดับที่สาม คือ ต้องให้เกียรติ และเคารพผู้อื่นตามที่เขาควรจะได้รับ ให้ความเชื่อใจซึ่งกันและกันในทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคารพในเกียรติแห่งความเป็นทหารบกของตนเอง ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบก
เสียสละ (SELFLESS SERVICE)
    ค่านิยมอันดับที่สี่ คือ เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ, กองทัพบก และของผู้ใต้บังคับบัญชา มากกว่าประโยชน์ของตนเอง....หัวใจสำคัญของค่านิยมนี้ คือ การทำให้ทหารทุกคน มองประโยชน์ของหน่วย หรือ การบรรลุภารกิจของหน่วยเป็นหลัก ต่อจากนั้นทุกคนทุ่มเสียสละแรงกายแรงใจเพื่อให้หน่วยบรรลุภารกิจ
เกียรติ (HONOR)
    ค่านิยมอันดับที่ห้า คือ การดำรงชีวิตอย่างมีเกียรติ...รางวัลสูงสุดแห่งการเป็นทหารของชาติ คือ การที่ทหารคนหนึ่งดำรงชีวิตประจำวัน ภายใต้เกียรติแห่งค่านิยมของกองทัพบก ถือได้ว่าเป็นรากฐานไปสู่การปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับค่านิยมอื่นๆ แห่งกองทัพบก ไม่ว่าจะเป็น ความเคารพ, หน้าที่, เสียสละ, ซื่อสัตย์ และกล้าหาญ ในทุกนาที ในชีวิตของทหารบก
ซื่อสัตย์ (INTEGRITY)
    ค่านิยมอันดับที่ หก คือ มีความซื่อสัตย์...ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ถูกกฏหมาย และเป็นไปตามทำนองคลองธรรม..การไม่หลอกลวงผู้อื่น...ความซื่อสัตย์ของทหารคนหนึ่ง จะทำให้พี่น้องทหารรอบๆ ตัวเขา ศรัทธา และเชื่อในตัวทหารคนนั้น...ความซื่อสัตย์นี้จะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงภายในกรมกอง แต่จะขยายไปสู่ความศรัทธาที่ครอบครัว และเพื่อนฝูง ญาติมิตร ของทหารคนนั้น ที่มีต่อตัวเขา

กล้าหาญ (PERSONAL COURAGE)
    ค่านิยมอันดับที่เจ็ด คือ ความกล้าหาญ ที่จะเผชิญกับความกล้ว, ความอันตราย, ความทุกข์ร้อน, ปัญหาอุปสรรคนานาประการ ทั้งทางกาย และทางใจ...อาจกล่าวได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่า “ความกล้าหาญ” เป็นค่านิยมที่ไม่สามารถขาดได้ในการเป็นทหาร


ยกระดับมาตรฐาน Army Values ให้สูงยิ่งขึ้นผ่านการฝึก
    ครับ ท่านผู้อ่าน! ที่ผมเล่าให้ฟังไปข้างต้น คือ 7 Army Values หรือ 7 ค่านิยมของกองทัพบกสหรัฐอเมริกา ….และเป็นที่แน่นอนครับว่า กองทัพบกจะต้องยกระดับค่านิยมเหล่านี้ ให้เกิดขึ้นกับตัวทหารบกทุกคนในกองทัพบก ให้มากที่สุด การยกระดับมาตรฐานค่านิยม จะดำเนินการผ่านการฝึกศึกษาในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกขึ้นพื้นฐาน ฝึกขั้นสูง ฝึกตามวงรอบ และการฝึกต่างๆ อีกมาก รวมถึงเรียนรู้แบบธรรมเนียมทหารผ่านการใช้ชีวิตประจำวันของทหารนั่นเองครับ...
    เอาล่ะครับ! ท่านผู้อ่าน...เรื่องเล่าสู่กันฟัง “Let Go Army.com ....พาเที่ยวเว็บไซด์ GoArmy.com” คงจบเพียงเท่านี้ พบกันใหม่ฉบับนี้....ครับ
    ติดตามบทความของผมย้อนหลังได้ที่ www.strategic-man.com นะครับ สวัสดีคร้าบ
ที่มาข้อมูล และภาพประกอบ: www.GoArmy.com 

พันเอก ดร.อรรถสิทธิิ์ หัสถีธรรม, Infopreneur & Strategy Pirate

ความคิดเห็น (0)
Latest Article
Most Popular Article
Go to Top