ก้าวสู่ Thailand 4.0 ด้วย TPQI 4.0

Cr. http://thaiquote.org/uploads/content/picture/1059-5180.png

การพัฒนากำลังคนของประเทศไทยให้มีมาตรฐานสากล ด้วยระบบ TPQI 4.0 เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0

พันเอก ดร.อรรถสิทธิิ์ หัสถีธรรม, Infopreneur & Strategy Pirate

ความคิดเห็น (0)
Latest Article
Most Popular Article
Go to Top