เราจะรักษาความเรียบร้อยของสังคมอย่างไรใน ปี 2025

เราจะรักษาความเรียบร้อยของสังคมอย่างไรใน ปี 2025

Cr. Stockholm International Peace Research Institute

    เมื่อเร็วๆ นี้ Stockholm International Peace Research Institute หรือ ที่มีชื่อย่อว่า “SIPRI” ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “Policing in 2025: New strategies against organized crime” หรือ “การรักษาความเรียบร้อยในปี 2025: กลยุทธ์ใหม่เพื่อรองรับกับอาชาญกรรมที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ” เป็นไงครับ ฟังชื่อแล้วงงๆ ไหมครับ ขอแปลแบบภาษาชาวบ้านๆ ละกันครับ....ดังนี้ครับ “เราจะรับมือกับนักก่ออาชญกรรมมืออาชีพได้อย่างไร” อะไรประมาณนั้น....อย่างไรก็ตาม ความหมายของ “อาชญากรรม” ในมุมมองการสัมมนาในครั้งนี้ ค่อนข้างมีความหมายกว้างมากครับ.....แต่จะกว้างแค่ไหน เดี๋ยวเชิญท่านผู้อ่านติดตามกันต่อไป

 

 

Report Beyond conventional security challenges' report

     รายงานฉบับนี้ ได้รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการด้านความมั่นคงในอนาคต จากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงจากทั่วโลกจำนวนกว่า 2,500 คน

    สถิติที่น่าสนใจจากรายงานนี้ มีมากมายที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านความมั่นคง ยกตัวอย่างเช่น จำนวนร้อยละของภัยคุกคามที่จะมีผลต่อผู้คนในโลกในปี ค.ศ.2050 กล่าวคือ ร้อยละ 45 จะเป็นภัยคุกคามจากการขาดแคลนทรัพยากรสำคัญ ซึ่งแน่นอนที่สุดการขาดแคลนทรัพยากร ย่อมนำไปสู่การแย่งชิงทรัพยากรสำคัญ, ร้อยละ 25 จะเป็นเรื่องประชากรล้นโลก, ร้อยละ 14 จะเป็นเรื่องการก่อความรุนแรงมีสุดขั้ว, ร้อยละ 9 จะเป็นเรื่องสงครามระหว่างรัฐ หรือ ระหว่างประเทศ และ ร้อยละ 7 จะเป็นสงครามกลางเมือง ดังแสดงในกราฟวงกลมตามภาพครับ

สุดยอด 3 ข้อแนะนำ เพื่อยกระดับความสงบ และความมั่นคง

   

    ในบทสรุปผู้บริหารของรายงานดังกล่าว ได้สรุป 10 ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับความสงบสุข สันติ และการจัดการด้านความมั่นคง อย่างไรก็ตามสุดยอดข้อแนะนำ 3 อันดับแรก ได้แก่

  • สร้างกลไกการเตือนภัยในลักษณะ Global Early Warning ทั้งการเตือนภัยในเรื่องภัยธรรมชาติ และภัยทางด้านการเมืองที่เกิดจากมนุษย์
  • นำเทคโนโลยี Big Data มาสนับสนุนการวิเคราะห์ และคาดการณ์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหนทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับสถานการณ์
  • ร่วมบูรณาการระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการด้านความมั่นคงและการป้องกันภัยคุกคามต่างๆ

    สิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งก็คือ การสัมมนาดังกล่าว เป็นการสัมมนาผ่านระบบ Online จำนวน 4 วัน โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ของรัฐจากประเทศต่างๆ, นักคิด (Think-Tanks), นักธุรกิจ และ ประชาคมความมั่นคงจากทั่วโลก

   เอาล่ะครับ! ผมขอสรุปแบบสั้นๆ เน้นนัยสำคัญของรายงานดังกล่าว หากท่านผู้อ่านต้องการทราบรายละเอียดที่มากขึ้น สามารถเข้าไป Download รายงานฉบับเต็มได้จาก Link ต่อไปนี้ครับ

http://www.friendsofeurope.org/security-europe/report-2016-security-jam-beyond-conventional-security-challenges/

 

พบกันใหม่นะครับ

พันเอก ดร.อรรถสิทธิิ์ หัสถีธรรม, Infopreneur & Strategy Pirate

ความคิดเห็น (0)
Latest Article
Most Popular Article
Go to Top