ขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital Driven Organization)

ขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital Driven Organization)

Cr. http://www.merlinssolutions.com/wp-content/uploads/2014/09/cloud.png

    ปัจจุบันดิจิทัล เทคโนโลยี (Digital Technology) เข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้คน ทั้งในการใช้ชีวิตประจำวัน และการทำงาน....กล่าวคือ ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้น กระบวนการทำงานง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น
    หน่วยงาน/องค์กรใด ที่ริเริ่มนำ ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงาน ก็จะทำให้หน่วยงาน/องค์กรนั้นสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประสิทธิภาพที่มากขึ้นก็จะส่งผลให้ภารกิจของหน่วยงาน/องค์กรนั้นๆ เกิดประสิทธิผลมากขึ้น ประสิทธิผลที่เพิ่มมากขึ้น จะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้รับบริการได้มากยิ่งขึ้น
    ในองค์กรธุรกิจคำว่า “ประสิทธิภาพ” นั้นหมายถึง ผลผลิตที่ได้จากกระบวนการมีมากขึ้น แต่การใช้ทรัพยากรต่างๆ ในกระบวนการทางธุรกิจเท่าเดิม ....การมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ มีผลผลิตมากขึ้น แต่ใช้ทรัพยากรเท่าเดิม ย่อมหมายถึง “ประสิทธิผล” หรือ “ผลกำไร” ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของ “เงิน” ก็จะมากขึ้นด้วย..
    ในองค์กรภาครัฐนั้น คำว่า “ประสิทธิภาพ” ก็จะมีความหมายเหมือนกันกับ องค์กรธุรกิจ นั่นคือ เมื่อมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ก็จะได้ผลผลิตมากขึ้น แต่การใช้ทรัพยากรยังคงเท่าเดิม แต่ในแง่ของ “ประสิทธิผล” ของหน่วยงานภาครัฐอาจจะไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้โดยตรง แต่สามารถวัดเป็นระดับความเชื่อมั่น และความพึงใจ ต่อการปฏิบัติตามภารกิจหลักของหน่วย เช่น ประชาชนมีความเชื่อมั่น และความพึงพอใจ ต่อภารกิจในการเตรียมกำลัง และใช้กำลังของกองทัพบก....และพร้อมที่จะสนับสนุนแนวทาง/นโยบาย และภารกิจของกองทัพบก ด้วยความเต็มใจ และเชื่อใจ หรืออาจจะใช้วัดในทางอ้อมว่า ผลจากการให้บริการ นั้นนำไปสู่ประสิทธิภาพในมิติอื่นๆ เช่น เศรษฐกิจ เป็นต้น อย่างไร


E-Government…แปรสภาพจาก Analog สู่ Digital
    รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับแนวทาง Digital Thailand โดยเฉพาะแนวทางรัฐบาลอีเล็กทรอนิกส์ (E-Government) ซึ่งเน้นในเรื่องการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมาเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการแบบดั้งเดิม (Analog Public Service) มาเป็น รูปแบบการให้บริการที่สนับสนุนด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี (Digitalized Public Service) โดยในปัจจุบันนั้นมีหน่วยงานราชการจำนวนมากเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการจากแบบดั้งเดิม ไปสู่ การให้บริการในรูปแบบ Digital Service มากขึ้น 
    ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น การทำบัตรประชาชน ซึ่งในอดีตอาจจะต้องใช้เวลาครึ่งค่อนวันในการดำเนินการ แต่ในปัจจุบัน ใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมง ประชาชนผู้รับบริการก็จะได้บัตรประชาชนใบใหม่ หรือ การประยุกต์ใช้ Mobile Application ที่ติดตั้งในโทรศัพท์มือถือ มาใช้ในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศของหน่วยงานราชการ เป็นต้น

 

ข้อพิจารณา 2 ประการให้การ แปลง Analog Service สู่ Digital Service
    แต่การแปลงรูปการให้บริการจาก Analog ไปสู่ Digital นั้น ก็มิใช่เรื่องที่ง่ายดาย แต่ก็มิใช่เรื่องที่ยากเย็นเกินไป การจัดทำข้อพิจารณา 2 ประการ ได้แก่ 1) ขีดความสามารถในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการ กับ ผู้รับบริการ และ 2) ความพร้อมของปัจจัยสนับสนุน  จะช่วยให้ภารกิจในการแปลง Analog ไปสุ่ Digital ง่ายขึ้น ดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้ 

 

จากแผนภาพข้างต้น สรุปได้ดังนี้


ขีดความสามารถในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการ กับ ผู้รับบริการ
    การจัดทำข้อพิจารณาในเรื่องนี้ จะมองให้ปัจจัยต่างๆ ดังนี้

    1) หน่วยงานจะใช้เครื่องมือดิจิทัลอะไร หรือ รูปแบบใดมาให้บริการกับประชาชนผู้รับบริการ

   2) กระบวนการที่จะให้บริการในรูปแบบดิจิทัลควรจะมีขั้นตอนอย่างไร

   3) หน่วยงานจะนำข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการให้บริการมาใช้ในการตัดสินใจปรับปรุง หรือ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างไร

   และ 4) จะทำอย่างไรให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานในฐานะผู้ให้บริการ กับ ประชาชนผู้รับบริการ มีความโปร่งใส และน่าเชื่อถือ
ความพร้อมของปัจจัยสนับสนุน  
    เมื่อตอบคำถามในเรื่องขีดความสามารถในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการ และผู้รับบริการได้แล้ว สิ่งที่ตามมาก็คือ ต้องพิจารณาความพร้อมของปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ดังนี้

   1) หนทางปฏิบัติ หรือ กลยุทธ์ ที่จะแปลงวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล ไปสู่การจัดแผนขับเคลื่อน และท้ายที่สุดก็คือ การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติจริง

   2) ต้องมีหน่วยงานหลัก หรือ เจ้าภาพหลักที่ชัดเจนในการรับผิดชอบในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

   3) ความเอาจริงเอาจัง (Digital Leadership) ของผู้บริหารทุกระดับ โดยเฉพาะผู้ระดับสูงสุด

   และ 4) การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีแบบค่อยเป็นค่อยไป...(ไม่จำเป็นต้องลงทุนจำนวนมากมายในครั้งเดียว)  หรือ อาจจะสร้างความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ในเรื่องที่ร่วมมือได้)

   ด้งที่กล่าวไปข้างต้นว่า การแปลง Analog Public Service ไปสู่ Digitalized Public Service นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย หรือ อาจจะเป็นไปไม่ได้เลย หากหน่วยงานนั้นขาดการจัดทำข้อพิจารณาตามปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ...ในทางตรงกันข้ามหากมีข้อพิจารณาที่ดีที่เป็นระบบ ก็จะช่วยให้เรื่องยากเป็นเรื่องที่ไม่ยากมากนัก หรือ กลายเป็นเรื่องง่ายไปเลย....ลองดูนะครับ ...เพราะไม่ลอง ไม่รู้ และคิดว่าทำไม่ได้ตั้งแต่ต้น ก็คือ The End of Beginning ครับ

 

ที่มาบทความ: http://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/transforming-government-through-digitization

พันเอก ดร.อรรถสิทธิิ์ หัสถีธรรม, Infopreneur & Strategy Pirate

ความคิดเห็น (0)
Latest Article
Most Popular Article
Go to Top