Revisit Principle of War ตอนที่ 5 หลักการระวังป้องกัน และรักษาความปลอดภัย (SECURITY)

Revisit Principle of War ตอนที่ 5 หลักการระวังป้องกัน และรักษาความปลอดภัย (SECURITY)

Cr.

ในตอนที่ 4 หรือ ตอนที่แล้ว ผมกล่าวถึงหลักการดำเนินกลยุทธ์ หรือ Maneuver Principle ซึ่งเป็นหลักการสงครามข้อที่ 3 ซึ่งเน้น “การใช้อำนาจกำลังรบ หรือ ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง อย่างอ่อนตัวเพื่อให้ได้มาและดำรงไว้ซึ่งความได้เปรียบ หรือ ในทางตรงกันช้าม ทำให้ข้าศึก หรือ ฝ่ายตรงข้ามอยู่ในจุดที่เสียเปรียบ” สำหรับในตอนนี้ ซึ่งเป็น ตอนที่ 5 ผมจะขอกล่าวถึงหลักการสงครามข้อที่ 4 นั่นก็คือ “หลักการระวังป้องกัน และ รักษาความปลอดภัย หรือ Security Principle

สาระ และนัยสำคัญของหลักการระวังป้องกัน และรักษาความปลอดภัย

ก่อนอื่นๆ มาทำความเข้าใจ เนื้อหาสาระ หรือ นัยสำคัญของหลักการระวังป้องกัน และรักษาความปลอดภัย (Security)  ก่อนว่า มีสาระ และนัยสำคัญเป็นอย่างไร สำหรับเนื้อสาระ ของหลักการดังนี้ สรุปได้ดังนี้

“การป้องกัน หรือ รักษาความปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ข้าศึก หรือ ฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส หรือ ได้เปรียบใดโดยที่เราไม่ได้คาดคิด” 

ถ้าดูจากคำนิยาม หรือ คำจำกัดความของ “หลักการระวังป้องกัน และรักษาความปลอดภัย” ข้างต้น ซึ่งถอดความมาจากตำรา และเอกสารเกี่ยวกับหลักการสงคราม แล้ว ค่อนข้างจะเข้าใจยาก ในมุมมองของผมนั้น มองว่า จริงๆ แล้ว หลักการ “ระวังป้องกัน และรักษาความปลอดภัย” น่าจะใกล้เคียงกับ “การบริหารความเสี่ยง” ต้องดำเนินการตามหลักการของกระบวนการบริหารความเสี่ยงนั่นเอง

ปัจจัยความเสี่ยงใดที่จะทำให้ข้าศึก หรือ ฝ่ายตรงข้าม มีโอกาส หรือได้เปรียบฝ่ายเรา

คำถามๆ แรก ที่จะนำไปสู่การไม่ให้ข้าศึก หรือ ฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส หรือ ได้เปรียบใดโดยที่เราไม่คาดคิด ก็คือ การคาดการณ์ถึงปัจจัยเสี่ยงที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ความเสี่ยงเหล่านั้น ยกตัวอย่างในยามปกติ หน่วยงานราชการจะต้องยึดถือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดความเสียหาย ต่อ สถานที่ เอกสาร บุคคล และอื่นๆ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ หากหน่วยราชการ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการนั้นๆ ละเลยปัจจัยเสี่ยงใด ที่จะนำไปสู่การเกิดความเสียหาย หรือ เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่จะนำไปสู่ความเสียหายใดๆ 

ในทำนองเดียวกัน ในสนามรบ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งในระดับรุนแรง หรือ ในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งในระดับความรุนแรงที่ลดหลั่นลดลง หน่วยทหาร/หน่วยงานด้านความมั่นคง และกำลังพลที่เกี่ยวข้อง จำเป็นจะต้องคาดการณ์ถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ โดยการคาดการณ์ดังกล่าวอาจจะอาศัยระเบียบปฏิบัติประจำ (รปจ.) เป็นพื้นฐาน หรือ จากประสบการณ์ หรือ แม้กระทั่งการใช้จินตนาการในการคาดการณ์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะนำไปสู่การเปิดโอกาส หรือ สร้างความได้เปรียบให้กับข้าศึก และ/หรือฝ่ายตรงข้าม แล้วนำไปสู่เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะสร้างความเสียหายต่อภารกิจของหน่วย

กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process)

ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ความเสี่ยงซึ่งจะนำไปสู่การเปิดโอกาส หรือ สร้างความได้เปรียบให้กับข้าศึก และ/หรือฝ่ายตรงข้าม แล้วนำไปสู่เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะสร้างความเสียหายต่อภารกิจของหน่วย หรือ องค์กร จะถูกจัดระดับความเสี่ยง โดยระดับความเสี่ยงจะเป็นผลคูณระหว่าง “ระดับความเป็นไปได้ หรือ Probability Level” (มีโอกาสเกิดน้อยที่สุด (1), มีโอกาสเกิดน้อย (2), มีโอกาสเกิดปานกลาง (3), มีโอกาสเกิดมาก (4), มีโอกาสเกิดมากที่สุด (5)) กับ “ระดับผลกระทบหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หรือ Impact Level” (เมื่อเกิดเหตุการณ์จะเกิดความเสียหายน้อยที่สุด (1), เมื่อเกิดเหตุการณ์จะเกิดความเสียหายเกิดน้อย (2), เมื่อเกิดเหตุการณ์จะเกิดความเสียหายปานกลาง (3), เมื่อเกิดเหตุการณ์จะเกิดความเสียหายมาก (4), เมื่อเกิดเหตุการณ์จะเกิดความเสียหายมากที่สุด (5)) 

เมื่อหน่วยสามารถกำหนด และจัดระดับความเสี่ยงของเหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การเปิดโอกาส หรือ สร้างความได้เปรียบให้กับข้าศึก และ/หรือฝ่ายตรงข้ามแล้ว ก็จะทำให้หน่วยสามารถพัฒนาหนทางปฏิบัติ และ/หรือ มาตรการในการลดความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งท้ายที่สุด หน่วยสามารถกำจัด/ลดการเปิดโอกาส หรือ การสร้างความได้เปรียบให้กับข้าศึก/ฝ่ายตรงข้าม การลดระดับความเสี่ยง จะนำไปสู่การเพิ่มระดับความสำเร็จของภารกิจ

การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และกิจกรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือจากสงคราม

การนำหลักการปิดโอกาส หรือ ปิดทางการสร้างความได้เปรียบภายใต้หลักการ “ระวังป้องกัน และรักษาความปลอดภัย” ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และในชีวิตประจำวันได้อย่างมากมาย

.....ผ่านไปแล้ว 4 หลักการ แล้วนะครับ สำหรับในฉบับหน้า หรือ ตอนที่ 5 ผมจะมาเล่าสู่กันฟังในเรื่อง “หลักความง่าย (SIMPLICITY)” กันต่อไป ครับ


ความคิดเห็น (0)
Latest Article
Most Popular Article
Go to Top