Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 5) “การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร (Product Lifecycle Management)

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 5)  “การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร (Product Lifecycle Management)

Cr.

ในตอนที่ 4 ของ บทความเรื่อง “Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” ผมได้เล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับ “หุบเหวแห่งความตาย ของงานวิจัย และพัฒนา” หรือ “R&D Valley of Death” ซึ่งเป็นด่านสุดหินที่ทำให้งานวิจัยและพัฒนาในอดีตของกระทรวงกลาโหมไม่สามารถเดินทางไปสู่ปลายทางที่ต้องการได้ สำหรับในตอนนี้ ซึ่งเป็น ตอนที่ 5 ผมจะมาเล่าให้ฟังท่านผู้อ่านถึงหลักการในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการวิจัยและพัฒนา ด้วย “การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร (Product Lifecycle Management) หรือ PLM” ซึ่งเป็นกระบวนการ และเครื่องมือที่จะช่วยให้งานวิจัยและพัฒนา สามารถก้าวข้าม “หุบเหวแห่งความตาย ของงานวิจัย และพัฒนา” ได้

การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร (Product Lifecycle Management)

การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร หรือเรียกสั้นๆ ว่า PLM ซึ่งเป็นคำย่อของคำว่า “Product Lifecycle Management” คือกระบวนการจัดการวงจรผลิตภัณฑ์โดยรวมของผลิตภัณฑ์ (ซึ่งในที่นี้คำว่าผลิตภัณฑ์หมายความถึง ต้นแบบยุทโธปกรณ์) ตั้งแต่ขั้นแนวคิดไปจนถึงการออกแบบ การผลิต ไปจนถึง การใช้งานผลิตภัณฑ์ เลยไปจนกระทั่งการทำลายทิ้ง PLM ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น ต้นแบบยุทโธปกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้นแบบยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มีกระบวนการ/ขั้นตอนที่มีความซับซ้อน ให้มีประสิทธิภาพในการวิจัยและพัฒนามากยิ่งขึ้น

ต้องมองภาพตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ จนถึง กระบวนการปลายน้ำก่อนที่จะนำ “การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร”มาประยุกต์ใช้ สิ่งแรกที่จะต้องตอบคำถามให้ชัด ก็คือ เพื่อให้มาซึ่ง “ต้นแบบยุทโธปกรณ์ ที่มีมาตรฐาน” นั้นต้องมีกระบวนการอะไรบ้าง และใครคือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ ถึง กระบวนการปลายน้ำ (ตั้งแต่ออกแบบ ไปจนถึง การผลิต และการดำเนินการเชิงพาณิชย์)  การเห็นภาพที่ชัดเจนว่าใครเกี่ยวข้องอะไร หรือ รับผิดชอบเรื่องอะไร ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ ถึง ปลายน้ำ จะทำให้เราทราบว่า จะต้องมีงาน/กิจกรรมอะไร มีข้อมูลอะไร ต้องใช้ทรัพยากรอะไร การปฏิสัมพันธ์/เชื่อมโยงระหว่างคน, งาน, ข้อมูล และทรัพยากรอื่นๆ เป็นอย่างไร 

เชื่อมโยงทุกคน ข้อมูล และกระบวนการทั้งหมดด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเห็นภาพของกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำว่ามีใคร มีข้อมูลอะไร และทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง ที่ชัดเจนแล้ว หัวใจสำคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ การเชื่อมโยง คน, ข้อมูล และ กระบวนการ หรือ อีกนัยสำคัญหนึ่ง ก็คือการใช้ สร้าง และรวมการควบคุมจัดการ ข้อมูลทุกอย่างของผลิตภัณฑ์ และ เทคโนโลยีที่ ใช้ องค์ความรู้ที่ใช้ ใน ผลิตภัณฑ์  ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลที่ได้รับจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรเมื่อหน่วยงาน/องค์กรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาต้นแบบยุทโธปกรณ์ อาทิเช่น สทป. ได้นำ “การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร” ที่เชื่อมโยงด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้กับการวิจัยและพัฒนา ของ สทป. ผลดีที่จะเกิดขึ้นกับงานวิจัยและพัฒนาต้นแบบยุทโธปกรณ์ ของ สทป. จะมีมากมายหลายประการ อาทิ เช่น ลดเวลาในการพัฒนา, เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (ต้นแบบฯ), ลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนา prototype, มีแม่นยำในการผลิต, มีศักยภาพในการชี้จุดขาย และรายได้อย่างแม่นยำ, ลดค่าใช้จ่ายจากการ นำข้อมูลเก่ากลับมาใช้ในการพัฒนา, เป็นกรอบ และ แนวทาง ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม, ลดของเสียในการพัฒนา, ลดค่าใช้จ่ายในการรวมระบบขั้นตอนการสร้างทางวิศวกรรม, ได้เอกสารที่จะช่วยให้รับรองระบบต่างๆ และ ง่ายต่อการส่งงานต่อ สั่งไปที่ supplier ต่างๆ เนื่องจากมีข้อมูลครบส่วนกลาง เมื่อถึงขั้นการผลิตโดยภาคอุตสาหกรรมทั้งใน และนอก กระทรวงกลาโหม หรือ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

ตัวอย่างการใช้งานภายใต้ระบบ IT เพื่อการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรความสำเร็จในการ ใช้ PLM มีตัวอย่าง ในการใช้งาน ใน อุตสาหกรรม การผลิต ด้าน Aerospace Automobile เช่น บริษัท  PILATUS ใช้สร้างเครื่องบิน PC-21  บริษัท KAI korea ใช้พัฒนาเครื่องบินตั้งแต่เริ่ม KT-1 และ model ถัดๆมา รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามมา บริษัท Dassault Systèmes สร้าง เครื่องบิน Rafale  Falcon 2000 Falcon 7X สำเร็จโดยใช้เวลาทำงานกับแบบเครื่องบินที่เป็น Virtual  1 ปี และผลิตภายในระยะเวลา 9 เดือน โดยมี คู่มือ เอกสารที่เกี่ยวข้องในการ Certify พร้อมครบถ้วน ซึ่งกลายเป็น มาตรฐานในการผลิตเครื่องบินในยุคปัจจุบัน ทำให้ โรงงานใน Supply Chain ทาง Aerospace Industry ปัจจุบัน เช่นใน ประเทศ เกาหลีใต้ มี Aerospace Industrial park แลกเปลี่ยนข้อมูลในการทำงานโดยใช้ ระบบ PLM ทั้งหมด เพราะการผลิตได้เปลี่ยนแปลงเป็นระดับ Global เชื่อมต่อกันด้วย Information Technology

ครับ ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดข้างต้น เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างประสิทธิภาพให้กับงานวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ ภายใต้ความรับผิดชอบของ สทป. ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุด นั่นคือ การผลิตโดยภาคอุตสาหกรรม และนำไปสู่การใช้งานจริง ด้วยการประยุกต์ใช้ “การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร หรือ PLM”

ในฉบับหน้า ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่ง ของเทคโนโลยีป้องกันประเทศ นั่นคือ เทคโนโลยีเป้าหมาย จำนวน 8 เทคโนโลยีตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (2553-2567) ท่านสามารถติดตามได้ในตอนต่อไปครับ


พันเอก ดร.อรรถสิทธิิ์ หัสถีธรรม, Infopreneur & Strategy Pirate

ความคิดเห็น (0)
Latest Article
Most Popular Article
Go to Top