Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 6) แผนที่นำทาง 8 เทคโนโลยีเป้าหมาย ของ สทป. (DTI Technology Roadmap)

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 6) แผนที่นำทาง 8 เทคโนโลยีเป้าหมาย ของ สทป. (DTI Technology Roadmap)

Cr.

ในตอนที่ 5 ของ บทความเรื่อง “Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” ผมได้เล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับ “การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร (Product Lifecycle Management) หรือ PLM” ซึ่งเป็นกระบวนการ และเครื่องมือที่จะช่วยให้งานวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การวิจัยและพัฒนาต้นแบบยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่” สามารถก้าวข้าม “หุบเหวแห่งความตาย ของงานวิจัย และพัฒนา๖(R&D Valley of Death” ได้ สำหรับในตอนนี้ ซึ่งเป็น ตอนที่ 6 ผมจะมาเล่าให้ฟังท่านผู้อ่านถึง แผนที่นำทาง 8 เทคโนโลยีเป้าหมาย ของ สทป. (DTI Technology Roadmap)

กระบวนสร้างคุณค่าหลัก ของ สทป.

ในเชิงการบริหารจัดการนั้น กระบวนการที่สำคัญที่สุดในแต่ละองค์กร คือ กระบวนการสร้างคุณค่าหลัก (Core Value Generation Process) สำหรับ สทป. นั้น กระบวนการสร้างคุณค่าหลัก ของ สทป. ก็คือ กระบวนการวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีด้วยกัน 4 ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่ 1) จัดทำแผนแม่บท และขออนุมัติสภากลาโหม, 2) วางแผนโครงการ และขอสนับสนุนงบประมาณ, 3) วิจัย และพัฒนาต้นแบบที่ได้มาตรฐานภายใต้ระบบ PLM และ 4) พัฒนา และถ่ายทอดสู่อุตสาหกรรมเพื่อนำไปสู่การผลิต โดยในการวิจัย และพัฒนาต้นแบบของ สทป. จะมุ่งเน้นการวิจัย และพัฒนาใน 8 เทคโนโลยีเป้าหมาย

8 เทคโนโลยีเป้าหมาย ของ สทป.


ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (2553-2567) ของ สทป. ซึ่งได้จัดทำขึ้นภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้ถือประโยชน์ร่วม (Stakeholders) ทั้งภายใน และภายนอก กระทรวงกลาโหม ได้กำหนดไว้ว่าในการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม จะให้ความสำคัญกับการวิจัย และพัฒนา เทคโนโลยีป้องกันประเทศ ใน 8 เทคโนโลยีเป้าหมาย ได้แก่ 1) เทคโนโลยีจรวดและอาวุธนำวิถี, 2) เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางทหาร, 3) เทคโนโลยีระบบจำลองยุทธ์ และการฝึกเสมือนจริง, 4) เทคโนโลยียานไร้คนชับ, 5) เทคโนโลยีต่อต้านการก่อการร้าย และสงครามนอกแบบ, 6) เทคโนโลยียานรบ และระบบอาวุธ, 7) เทคโนโลยีพลังงานสำหรับกิจการป้องกันประเทศ, และ 8) เทคโนโลยีต่อต้านอาวุธทำลายล้างสูง

แผนที่นำทาง สทป. หรือ DTI Technology Roadmap


อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงนั้น จะเป็นไปไม่ได้เลย ที่ สทป. จะสามารถวิจัย และพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ใน 8 เทคโนโลยีเป้าหมาย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดลำดับความเร่งด่วนให้กับแต่ละเทคโนโลยี โดยพิจารณาความเร่งด่วนของความต้องการของเหล่าทัพ ที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมทางด้านความมั่นคงของโลก และของประเทศ และปัจจัยสำคัญอื่นๆ สำหรับลำดับความเร่งด่วนที่ผมกล่าวถึง ดังแสดงในแผนภาพ DTI Technology Roadmap 

ครับ ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดข้างต้น เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ “8 เทคโนโลยีเป้าหมาย และ Road Map " ที่กำหนดลำดับความเร่งด่วนในการวิจัย และพัฒนา ในแต่ละเทคโนโลยี

ในฉบับหน้า ผมจะขอเล่าในรายละเอียดของเทคโนโลยีเป้าหมาย โดยเริ่มต้นที่ เทคโนโลยีจรวด และอาวุธนำวิถี ก่อนครับ ท่านสามารถติดตามได้ในฉบับหน้าครับ


พันเอก ดร.อรรถสิทธิิ์ หัสถีธรรม, Infopreneur & Strategy Pirate

ความคิดเห็น (2)
ขอบคุณครับ
โดย Frank Warayut Kassanuk . 03 เม.ย. 2558 09:49 น.
ด้วยความยินดีครับ
โดย Strategic Man . 03 เม.ย. 2558 13:24 น.
Latest Article
Most Popular Article
Go to Top