Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 8) เทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับ (2)

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 8)  เทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับ (2)

Cr.

ในตอนที่แล้ว ผมเล่าให้ท่านฟังในลักษณะภาพรวม ของ “เทคโนโลยียานไร้คนขับ” ในฉบับนี้ ผมจะมาเล่าต่อเกี่ยวกับ “แผนแม่บทการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยียานไร้คนขับ ของ สทป.” นะครับ

กรอบแนวความคิดในการจัดทำแผนแม่บทฯ

ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใน ของ สทป. จะดำเนินการจัดทำแผนแม่บทฯร่วมกับผู้ถือผลประโยชน์ร่วม (Stakeholder) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าทัพ เพื่อศึกษา/วิเคราะห์ ในลักษณะบูรณาการ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถมองภาพการปฏิบัติภารกิจของกองทัพ ทั้งในปัจจุบัน และ ในอนาคต ผลการศึกษา/วิเคราะห์ดังกล่าว จะนำไปสู่การกำหนดแผนงานและโครงการในแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับ ของ สทป. ที่จะใช้เป็นกรอบในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาระบบยานไร้คนขับต่อไป

4 แผนงานหลัก ของแผนแม่บทฯ

ในแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับ ของ สทป. ประกอบไปด้วย 4 แผนงานหลัก ได้แก่ 1) แผนงานที่ 1 การวิจัยและพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial System: UAS), 2) แผนงานที่ 2 การวิจัยและพัฒนาระบบยานยนต์ไร้คนขับ (Unmanned Ground System: UGS), 3) แผนงานที่ 3 การวิจัยและพัฒนาระบบยานไร้คนขับทางทะเล (Unmanned Marine System: UMS), และ 4) แผนงานที่ 4 การวิจัย และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบยานไร้คนขับ

โครงสร้างพื้นฐานระบบยานไร้คนขับ ฐานรากของแผนแม่บทฯ

 

ดังที่กล่าวไปแล้ว ว่า แผนแม่บทการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานไร้คนขับ ของ สทป. ประกอบไปด้วยแผนงานหลัก 4 แผนงาน อย่างไรก็ตาม แผนงานที่ถือเป็นฐานรากสำคัญยิ่งของแผนแม่บท ก็คือ แผนงานที่ 4 การวิจัย และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบยานไร้คนขับ เนื่องรากฐานของเทคโนโลยียานไร้คนชับ คือ โครงสร้างพื้นฐานของระบบยานไร้คนขับ ได้แก่ บุคลากรที่จะใช้ระบบ อาทิเช่น ในระบบอากาศยานไร้คนขับ ต้องมีนักบินภายใน และภายนอก (Internal และ External Pilot) และ ต้องมีอุปกรณ์พื้นฐานต่างๆ เช่น เครื่องมือทดสอบ ระบบจำลองการฝึก และอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ   ล่าสุดในช่วงเดือน มิ.ย – ก.ค. 58 ที่ผ่านมา สทป. ได้เปิดหลักสูตร “นักบินภายใน/ภายนอก” สำหรับระบบอากาศยานไร้คนขับ โดยมีผู้เข้าอบรมจากทั้งใน และนอก กห. เข้าร่วมอบรม เป็นต้น

  


   นั่นคือ ส่วนหนึ่งของความคืบหน้าของการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยียานไร้คนขับ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน สทป. ให้ความเร่งด่วนกับระบบอากาศยานไร้คนขับ เป็นอันดับแรก ในฉบับหน้า ผมจะขอเล่าเกี่ยวกับ “การพัฒนาต้นแบบระบบอากาศยานไร้คนขับ ของ สทป.” ซึ่ง ณ ปัจจุบันหลากหลายรูปแบบ นะครับที่มาข้อมูล: แผนแม่บทการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับ (2556-2563) ของ สทป.


พันเอก ดร.อรรถสิทธิิ์ หัสถีธรรม, Infopreneur & Strategy Pirate

ความคิดเห็น (0)
Latest Article
Most Popular Article
Go to Top