ไทยพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่ Digital Economy (ตอนที่ 1)

ไทยพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่ Digital Economy (ตอนที่ 1)

Cr. http://www.bangkokpost.com/media/content/20141015/694607.jpg

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมในหัวข้อ “การพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจ Digital Economy” การประชุมครั้งนี้ จัดให้มีขึ้น ณ ทำเนียบรัฐบาล มีโดย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมมีทั้งหน่วยราชการ เช่น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร หรือ กระทรวง ICT, หน่วยงานของรัฐ อาทิเช่น สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ศูนย์ความรู้ด้านการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ (TCDC), สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และผู้แทนของภาคเอกชน ผลจากการได้มีโอกาสเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ ทำให้ผมได้รับรู้ รับทราบ อะไรต่างๆ มากมายในมิติของความพร้อม และ ความไม่พร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ประเทศที่จะต้องก้าวเข้าสู่ยุค Digital Economy

นอกเหนือจากผลการประชุมดังกล่าว ผมยังได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่ง แล้วนำมาสรุปให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบ โดยผมจะทะยอยเหล่าให้ท่านผู้อ่านฟังไปที่ละตอนนะครับ เนื่องจากเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ค่อนข้างมากครับ...เอาล่ะ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า

 “Digital Economy: รู้ทัน เข้าใจ และนำไปใช้”

Digital Economy คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน ตั้งแต่ Knowledge Economy หรือ เศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู้ และ Creative Economy ที่วางเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้กับสินค้าและการบริการผ่านทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

ปัจจุบันคนไทยจำนวนมากใช้เทคโนโลยี Digital ทั้งการเล่น Facebook, Smartphone  และ Tablet แต่สิ่งที่พบมากที่สุดคือการใช้เพื่อความบันเทิง และไม่ได้ถูกนำใช้ในด้านการทำงานมากนัก ดังนั้น การเร่งพัฒนาความรู้ การสร้างความตระหนักด้านการใช้เทคโนโลยี Digital ให้กับทุกภาคส่วนนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งภาคธุรกิจ การศึกษา ราชการ เกษตรกรรม การท่องเที่ยว การขนส่ง และการทำอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ Digital Economy 

โดยเน้นการปฎิรูปการศึกษาให้เยาวชนไทยมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น มีพื้นฐานของงานวิจัยและพัฒนาทางด้านไอทีเพื่อลดการนำเข้าอุปกรณ์ Hardware, Communication  และ  Software จากต่างประเทศ ทั้งยัง พัฒนาให้มีการใช้ซอฟต์แวร์ที่ผลิตภายในประเทศ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วโลกโดยผลิตบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านไอทีให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน เมื่อสังคมไทยมีความตระหนักด้าน Digital มากขึ้นการใช้ข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ก็มากขึ้นด้วย สังคมและธุรกิจก็จะเข้าสู่การเป็น Digital Economy และเศรษฐกิจของสังคมไทยจะก้าวเข้าสู่ Real-Time Economy 

แนวคิดในการบริหารจัดการ “Digital Economy”

แนวคิดในการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับยุค Digital Economy แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

1) Digital Commerce ในอดีตมักกล่าวถึง e-commerce แต่ในยุคปัจจุบันตลาดการค้าดิจิตอลได้แตกแขนงไปสู่ mobile-commerce และ Social Commerce ที่ขายของผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ หรือการค้าบนระบบดิจิตอลที่กระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจได้รวดเร็ว 

2) Digital Transformation คือ การนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจนอกเหนือจากการค้า แต่เป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ และขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการทำงาน ลดต้นทุน เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

3) Digital Consumption คือ การนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่มีอยู่เดิม และการใช้เทคโนโลยี Digital มาประยุกต์เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการทำธุรกิจต่างๆ 

นอกจากนี้ เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีที่จะเกิดใหม่ และเพื่อก้าวให้ทันกับยุคไอที ในการให้บริการ และ ถ่ายทอดความรู้สู่ภาคประชาชนอย่างทั่วถึง จึงควรให้ความสำคัญและตั้งเป้าที่จะปฏิรูปประเทศสู่เศรษฐกิจเชิง Digital อย่างจริงจัง เพื่อให้มีการขนส่งข้อมูลจำนวนมากโดยสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และมีโครงข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง เชื่อมต่อกันทั่วทุกพื้นที่ด้วยความรวดเร็ว และการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนจะสามารถลดช่องว่างเชิง Digital ลดต้นทุนที่เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่ง ที่ทำให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงไอทีได้ และลดความซ้ำซ้อนในการสร้างเครือข่ายของหน่วยภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้เครือข่ายที่มีคุณภาพและประหยัดการลงทุนสูงสุดเมื่อเข้าสู่ระบบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ในปี พ.ศ. 2558 

เมื่อท่านผู้อ่านได้อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว ผมคิดว่า ท่านผู้อ่านจะเกิดความเข้าใจ และเห็นภาพมากขึ้น ว่าไม่ว่าท่านจะรู้ตัว หรือ ไม่รู้ตัว ตอนนี้บรรดา Digital Technology ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Digital Economy ได้เข้ามามีส่วนสำคัญในชีวิตของท่านแล้วในระดับที่มาก ถึง มากที่สุด...หากเรา “รู้ทัน เข้าใจ และนำไปใช้อย่างชาญฉลาด” ก็จะช่วยทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น...ส่วนในมิติขององค์กร Digital Technology ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี

สำหรับข้อมูลข้างต้น เป็นเพียงการปูพื้นฐานเรื่อง “Digital Economy” เท่านั้น ครับ ในตอนต่อไป ผมจะทะยอยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ Digital Economy ให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบกันต่อไปครับ และท่านสามารถติดตามบทความย้อนหลังได้ที่เว็บไซด์ www.strategic-man.com ครับ

 (ที่มาข้อมูล และรูปภาพ)

1)   Digital Economy รู้ทัน เข้าใจ และนำไปใช้, นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์สป.วท.http://www.most.go.th/main/index.php/product/sciencetalk/4054-digital-economy-.html

2)   http://www.bangkokpost.com/media/content/20141015/694607.jpg


พันเอก ดร.อรรถสิทธิิ์ หัสถีธรรม, Infopreneur & Strategy Pirate

ความคิดเห็น (0)
Latest Article
Most Popular Article
Go to Top