ไทยพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่ Digital Economy (ตอนที่ 2)

ไทยพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่ Digital Economy (ตอนที่ 2)

Cr. https://billbennettnz.files.wordpress.com/2015/02/trajectory-chart-2013-1280x930.png?w=700

สืบเนื่องจากบทความตอนที่ 1 ผมเล่าได้ทุกท่านฟังในหัวข้อ “Digital Economy: รู้ทัน เข้าใจ และนำไปใช้” และ “แนวคิดในการบริหารจัดการ Digital Economy” เพื่อเป็นการปูพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับ “Digital Economy” ให้กับท่านผู้อ่านครับ

ในตอนนี้ ซึ่งเป็นตอนที่ 2 ผมจะขอเล่าให้ฟังถึงความพร้อมประเทศไทย ว่ามีความพร้อมแค่ไหน และจะต้องปรับปรุงในเรื่องอะไร ถึงจะมีความพร้อมในเรื่องนี้ 

สถานะความพร้อมของประเทศในมิติของ Digital Economy

ตามหลักสากล เราสามารถแบ่งสถานะความพร้อมของประเทศต่างๆ ในมิติของ Digital Economy ได้ 4 สถานะ ดังนี้ครับ 1) ประเทศที่มีความพร้อมสูงมาก (Stall out) เช่น อังกฤษ, ประเทศในทวีปยุโรป และกลุ่มสแกนดิเนเวีย, 2) ประเทศที่มีความพร้อมสูง (Stand out) เช่น สหรัฐฯ, สวิส, เกาหลี, อิสราเอล, สิงค์โปร์ เป็นต้น, 3) มีความพร้อมในระดับหนึ่ง (Break out) เช่น ไทย, มาเลเซีย  , และ 4) มีความพร้อมน้อยมาก (Watch out) เช่น เคนยา กรีซ เป็นต้น สำหรับในภาพรวม ขอให้ท่านผู้อ่านดูในแผนภาพแสดงสถานะภาพความพร้อม

 

Image Credit: https://billbennettnz.files.wordpress.com/2015/02/trajectory-chart-2013-1280x930.png?w=700

จากแผนภาพข้างต้น จะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเรา อยู่ในสถานะประเทศที่มีความพร้อมในเรื่อง Digital Economy ในระดับหนึ่ง และกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการขยับไปสู่กลุ่มประเทศที่มีความพร้อมมาก แต่จะไปได้เร็ว หรือ ช้า เพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับ ความชัดเจนของนโยบาย และกลยุทธ์ของรัฐบาล ที่จะขับเคลื่อน

เราวัดสถานะความพร้อมได้อย่างไร

สำหรับสถานะความพร้อมนั้นเราจะวัดจากปัจจัยหลัก 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) ความพร้อมในเรื่อง โครงสร้างพื้นฐานของระบบ Digital Economy (Supply Conditions), 2) ความพร้อมของผู้ใช้ (Demand Condition), 3) สภาพการสนับสนุนจากภาครัฐ (Institutional Environment) และ 4) ความพร้อมในเรื่องนวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลง (Innovation and Change)

 

Image credit: http://www.masterintelligence.com/content/dam/intelligence/content-assets/reports/2014/DigitalEvolutionIndex/figure2.jpg

จากที่ผมกล่าวไปแล้วข้างต้น ว่าสถานะในเรื่องความพร้อมของประเทศไทย อยู่ในสถานะ “มีความพร้อมในระดับหนึ่ง (Break out)” นั้น เนื่องจากประเทศไทยมีการลงทุนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศ และระบบดิจิตัลไปค่อนข้างมาก พูดง่ายๆ เรามีความพร้อมในเรื่อง Infrastructure นั่นเอง นอกจากนั้น ผู้ใช้เราก็มีความพร้อมในการใช้สูง มีอัตราการเติบโตในลำดับต้นๆ ของโลก อย่างไรก็ตามเราจะมีจุดอ่อนในเรื่องสภาวะแวดล้อมในการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น ความชัดเจนของนโยบาย/กฏหมาย มาตรการส่งเสริม และ อื่นๆ ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนของภาครัฐ และจุดอ่อนอีกประการหนึ่ง คนในประเทศยังเป็นเพียงผู้ใช้งานเท่านั้น ยังไม่สามารถที่จะนำ Digital Technology ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของ Digital Economy มาใช้ในการสร้างนวัตกรรม และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อประเทศได้ พูดง่ายๆ ประเทศไทยของเรายังมีปัญหาในเรื่องของคุณภาพของคน ในเชิงการสร้างสรรค์ นวัตกรรม และสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยประโยชน์จาก Digital Economy ครับ

เอาล่ะครับ...ผมจบเท่านี้ ก่อนครับ เดี๋ยวเรามาต่อกันในตอนที่ 3 ในฉบับหน้านะครับ

 

พันเอก ดร.อรรถสิทธิิ์ หัสถีธรรม, Infopreneur & Strategy Pirate

ความคิดเห็น (0)
Latest Article
Most Popular Article
Go to Top