Management

กรณีศึกษา Information Operation เหตุระเบิดสี่แยกราชประสงค์
23 Aug

กรณีศึกษา Information Operation เหตุระเบิดสี่แยกราชประสงค์

ก่อนอื่นๆ ผมขอแสดงความไว้อาลัย และความเสียใจ ต่อผู้บริสุทธิ์ ทั้งชาวไทย และ ชาวต่างประเทศ ที่ต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์วางระเบิด ณ สี่แยกราชประสงค์...จากการกระทำของผู้ไม่หวังดี ซึ่งกระทำการดังกล่าวเพื่…

Revisit Principle of War ตอนที่ 12 การเชื่อมโยงหลักการสงคราม 10 ประการ
10 Jan

Revisit Principle of War ตอนที่ 12 การเชื่อมโยงหลักการสงคราม 10 ประการ

ในที่สุด บทความ Revisit Principle of War ก็มาถึงตอนจบ....โดยในตอนจบนี้ จะเป็นการสรุปรวบยอดการเชื่อมโยงหลักการทั้ง 10 ประการ ให้เป็นกรอบแนวคิด (Thinking Framework) ทั้งนี้เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงของหล…

Revisit Principle of War ตอนที่ 11 หลักการต่อสู้เบ็ดเสร็จ (TOTAL DEFENSE)
10 Dec

Revisit Principle of War ตอนที่ 11 หลักการต่อสู้เบ็ดเสร็จ (TOTAL DEFENSE)

คำว่า “ผนึกกำลังรบ” นั้น ดูเหมือนเป็นคำง่ายๆ ทำไม่ยาก...แต่ในความเป็นจริงแล้ว คำว่า “ผนึกกำลัง” หรือ “บูรณาการกำลัง” เป็นสิ่งที่ยากยิ่ง โดยเฉพาะในสังคมไทย ที่ค่อนข้างหวงแหนทรัพยากรในส่วนของตนเอง..อาจก…

Revisit Principle of War ตอนที่ 10 หลักการจู่โจม (SURPRISE)
10 Dec

Revisit Principle of War ตอนที่ 10 หลักการจู่โจม (SURPRISE)

ชีวิต หรือ การทำงาน เปรียบได้กับ “พื้นที่ปฏิบัติการ” การที่เราจะดำรงชีวิต หรือ ทำงาน ได้อย่างชาญฉลาด หรือ มีความเป็นมืออาชีพ เราจำเป็นจะต้องเข้าใจ “สถานการณ์ หรือ สภาวะแวดล้อมของชีวิต และ/หรือ การทำงา…

   Revisit Principle of War ตอนที่ 9  หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา (UNITY OF COMMAND)
23 Nov

   Revisit Principle of War ตอนที่ 9 หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา (UNITY OF COMMAND)

การที่เราจะทำให้ทีมงาน ซึ่งอาจจะอยู่ในหลากหลายรูปแบบ เช่น องค์กร, หน่วยงาน , กลุ่มคน (ทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ) บรรลุวัตถุประสงค์ของตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ ทีมงาน หรือ องค์กร หรือ หน่วยงาน…

  Revisit Principle of War ตอนที่ 8  หลักการออมกำลัง (ECONOMY OF FORCE)
01 Nov

Revisit Principle of War ตอนที่ 8 หลักการออมกำลัง (ECONOMY OF FORCE)

ในตอนที่  7 หรือ ตอนที่แล้ว ผมกล่าวถึงหลักการรุก หรือ Offensive Principle ซึ่งเป็นหลักการสงครามข้อที่ 6 ที่เน้น “การชิง, ครอง, และขยายผลความริเริ่ม เป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้หากต้องการชัยชนะ” สำหร…

   Revisit Principle of War ตอนที่ 7  หลักการรุก (OFFENSIVE)
25 Oct

Revisit Principle of War ตอนที่ 7 หลักการรุก (OFFENSIVE)

ในตอนที่  6 หรือ ตอนที่แล้ว ผมกล่าวถึงหลักความง่าย หรือ Simplicity Principle ซึ่งเป็นหลักการสงครามข้อที่ 5 ที่เน้น “เวลาจะทำอะไร โดยเฉพาะจะให้คนอื่นๆ ทำอะไร หรือ เจ้านายจะสั่งลูกน้องให้ทำอะไร คำส…

 Revisit Principle of War ตอนที่ 6 หลักความง่าย (SIMPLICITY)
12 Oct

Revisit Principle of War ตอนที่ 6 หลักความง่าย (SIMPLICITY)

ในตอนที่  5 หรือ ตอนที่แล้ว ผมกล่าวถึงหลักการระวังป้องกัน และ รักษาความปลอดภัย หรือ Security Principle ซึ่งเป็นหลักการสงครามข้อที่ 4 ซึ่งเน้น “การป้องกัน หรือ รักษาความปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ข…

Revisit Principle of War ตอนที่ 5 หลักการระวังป้องกัน และรักษาความปลอดภัย (SECURITY)
28 Sep

Revisit Principle of War ตอนที่ 5 หลักการระวังป้องกัน และรักษาความปลอดภัย (SECURITY)

ในตอนที่ 4 หรือ ตอนที่แล้ว ผมกล่าวถึงหลักการดำเนินกลยุทธ์ หรือ Maneuver Principle ซึ่งเป็นหลักการสงครามข้อที่ 3 ซึ่งเน้น “การใช้อำนาจกำลังรบ หรือ ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง อย่างอ่อนตัวเพื่อให้ได้มาและดำรง…

 Revisit Principle of War ตอนที่ 4  หลักการดำเนินกลยุทธ์ (Maneuver) 
07 Sep

 Revisit Principle of War ตอนที่ 4 หลักการดำเนินกลยุทธ์ (Maneuver) 

ในตอนที่แล้ว ผมกล่าวถึงหลักการรวมกำลัง หรือ Mass Principle ซึ่งเป็นหลักการสงครามข้อที่ 2 โดยประเด็นสำคัญของหลักการรวมกำลัง ก็คือ การรวมกำลัง หรือ รวบรวมทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองต่อการดำเนินกา…

Go to Top