Technology

ไทยพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่ Digital Economy (ตอนที่ 4)
09 Nov

ไทยพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่ Digital Economy (ตอนที่ 4)

ในตอนที่แล้ว ซึ่งเป็นตอนที่ 3 ผมเล่าให้ท่านฟังเกี่ยวกับ “ความสำคัญของ Digital Skill ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” และ “คนรุ่นใหม่ เข้าใจ และเก่งในเรื่อง Digital หรือ IT จริงหรือ?” สำห…

ไทยพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่ Digital Economy (ตอนที่ 3)
09 Nov

ไทยพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่ Digital Economy (ตอนที่ 3)

ในตอนที่แล้ว ซึ่งเป็นตอนที่ 2 ผมเล่าให้ท่านฟังเกี่ยวกับ “สถานะความพร้อมของประเทศในมิติของ Digital Economy” และ “เราวัดสถานะความพร้อมของประเทศในเรื่อง Digital Economy ได้อย่างไร&rdquo…

ไทยพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่ Digital Economy (ตอนที่ 2)
17 Oct

ไทยพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่ Digital Economy (ตอนที่ 2)

สืบเนื่องจากบทความตอนที่ 1 ผมเล่าได้ทุกท่านฟังในหัวข้อ “Digital Economy: รู้ทัน เข้าใจ และนำไปใช้” และ “แนวคิดในการบริหารจัดการ Digital Economy” เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน…

ไทยพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่ Digital Economy (ตอนที่ 1)
17 Oct

ไทยพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่ Digital Economy (ตอนที่ 1)

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมในหัวข้อ “การพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจ Digital Economy” การประชุมครั้งนี้ จัดให้มีขึ้น ณ …

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 8)  เทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับ (3)
18 Jul

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 8) เทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับ (3)

ในตอนที่แล้ว ผมเล่าให้ท่านฟังในเรื่อง “กรอบแนวความคิดในการจัดทำแผนแม่บทการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับ ของ สทป.”, 4 แผนงานหลักของแผนแม่บทฯ, และโครงสร้างพื้นฐานของระบบยานไร้คนขับ ซึ่งถือได้ว่…

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 8)  เทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับ (2)
04 Jul

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 8) เทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับ (2)

ในแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับ ของ สทป. ประกอบไปด้วย 4 แผนงานหลัก ได้แก่ 1) แผนงานที่ 1 การวิจัยและพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial System: UAS), 2) แผนงานที่ 2 การว…

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 8)  เทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับ (1)
22 Jun

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 8) เทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับ (1)

นอกจากภารกิจทางการทหารแล้ว ระบบยานไร้คนขับยังสามารถนำมาใช้ในภารกิจอื่นๆ ที่มิใช่การปฏิบัติการทางทหาร อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคพลเรือนโดยทั่วไป เช่น การตรวจสภาวะสิ่งแ…

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 7)  เทคโนโลยีจรวด และอาวุธนำวิถี (4)
06 Jun

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 7) เทคโนโลยีจรวด และอาวุธนำวิถี (4)

ในตอนที่แล้ว คือ ตอนที่ 3 ผมได้เล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับ “กลยุทธ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบนำวิถี ของ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป.” สำหรับในฉบับนี้เราจะมาต่อกันในตอนที่ 4 ซึ่งจ…

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 7)  เทคโนโลยีจรวด และอาวุธนำวิถี (3)
23 May

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 7) เทคโนโลยีจรวด และอาวุธนำวิถี (3)

ในตอนที่แล้ว ผมได้เล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับ “เทคโนโลยีจรวด และอาวุธนำวิถี (2)” โดยตอนที่ 2 เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ “โรงปฏิบัติการวิจัย และพัฒนาระบบจรวด และอาวุธนำวิถี ซึ่งโรงปฏิบัติการวิจัย และพัฒนาระ…

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 7)  เทคโนโลยีจรวด และอาวุธนำวิถี (2)
14 May

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 7) เทคโนโลยีจรวด และอาวุธนำวิถี (2)

ในตอนที่แล้ว ผมได้เล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับ “เทคโนโลยีจรวด และอาวุธนำวิถี (1)” โดยตอนที่ 1 ผมได้เกริ่นให้ท่านผู้อ่านเกี่ยวกับ “ความเป็นมาของเทคโนโลยีจรวด”, “การใช้จรวดและอาวุธนำวิถีเป็นเครื่องมือในกา…

Go to Top