ไทยพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่ Digital Economy (ตอนที่ 4)

ในตอนที่แล้ว ซึ่งเป็นตอนที่ 3 ผมเล่าให้ท่านฟังเกี่ยวกับ “ความสำคัญของ Digital Skill ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” และ “คนรุ่นใหม่ เข้าใจ และเก่งในเรื่อง Digital หรือ IT จริงหรือ?” สำห…

ไทยพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่ Digital Economy (ตอนที่ 3)

ในตอนที่แล้ว ซึ่งเป็นตอนที่ 2 ผมเล่าให้ท่านฟังเกี่ยวกับ “สถานะความพร้อมของประเทศในมิติของ Digital Economy” และ “เราวัดสถานะความพร้อมของประเทศในเรื่อง Digital Economy ได้อย่างไร&rdquo…

ไทยพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่ Digital Economy (ตอนที่ 2)

สืบเนื่องจากบทความตอนที่ 1 ผมเล่าได้ทุกท่านฟังในหัวข้อ “Digital Economy: รู้ทัน เข้าใจ และนำไปใช้” และ “แนวคิดในการบริหารจัดการ Digital Economy” เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน…

ไทยพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่ Digital Economy (ตอนที่ 1)

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมในหัวข้อ “การพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจ Digital Economy” การประชุมครั้งนี้ จัดให้มีขึ้น ณ …

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 8) เทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับ (3)

ในตอนที่แล้ว ผมเล่าให้ท่านฟังในเรื่อง “กรอบแนวความคิดในการจัดทำแผนแม่บทการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับ ของ สทป.”, 4 แผนงานหลักของแผนแม่บทฯ, และโครงสร้างพื้นฐานของระบบยานไร้คนขับ ซึ่งถือได้ว่…

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 8) เทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับ (2)

ในแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับ ของ สทป. ประกอบไปด้วย 4 แผนงานหลัก ได้แก่ 1) แผนงานที่ 1 การวิจัยและพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial System: UAS), 2) แผนงานที่ 2 การว…

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 8) เทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับ (1)

นอกจากภารกิจทางการทหารแล้ว ระบบยานไร้คนขับยังสามารถนำมาใช้ในภารกิจอื่นๆ ที่มิใช่การปฏิบัติการทางทหาร อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคพลเรือนโดยทั่วไป เช่น การตรวจสภาวะสิ่งแ…

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 7) เทคโนโลยีจรวด และอาวุธนำวิถี (4)

ในตอนที่แล้ว คือ ตอนที่ 3 ผมได้เล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับ “กลยุทธ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบนำวิถี ของ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป.” สำหรับในฉบับนี้เราจะมาต่อกันในตอนที่ 4 ซึ่งจ…

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 7) เทคโนโลยีจรวด และอาวุธนำวิถี (3)

ในตอนที่แล้ว ผมได้เล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับ “เทคโนโลยีจรวด และอาวุธนำวิถี (2)” โดยตอนที่ 2 เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ “โรงปฏิบัติการวิจัย และพัฒนาระบบจรวด และอาวุธนำวิถี ซึ่งโรงปฏิบัติการวิจัย และพัฒนาระ…

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 7) เทคโนโลยีจรวด และอาวุธนำวิถี (2)

ในตอนที่แล้ว ผมได้เล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับ “เทคโนโลยีจรวด และอาวุธนำวิถี (1)” โดยตอนที่ 1 ผมได้เกริ่นให้ท่านผู้อ่านเกี่ยวกับ “ความเป็นมาของเทคโนโลยีจรวด”, “การใช้จรวดและอาวุธนำวิถีเป็นเครื่องมือในกา…