Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 7) เทคโนโลยีจรวด และอาวุธนำวิถี (1)

ในตอนที่ 6 ของ บทความเรื่อง “Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” ผมได้เล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับ “แผนที่นำทาง 8 เทคโนโลยีเป้าหมาย ของ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI Techn…

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 6) แผนที่นำทาง 8 เทคโนโลยีเป้าหมาย ของ สทป. (DTI Technology Roadmap)

ในตอนที่ 5 ของ บทความเรื่อง “Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” ผมได้เล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับ “การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร (Product Lifecycle Management) หรือ PLM” ซึ่งเป็นกระบวน…

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 5) “การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร (Product Lifecycle Management)

ในตอนที่ 4 ของ บทความเรื่อง “Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” ผมได้เล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับ “หุบเหวแห่งความตาย ของงานวิจัย และพัฒนา” หรือ “R&D Valley of Death” ซึ่งเป็นด่านสุดหินท…

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 4) R&D Valley of Death

ในตอนที่ 3 ของ บทความเรื่อง “Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” ผมได้เล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับ กระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้ต้นแบบยุทโธปกรณ์ที่มีมาตรฐาน และสามารถนำไปสู่สายผลิตโดยภาค…

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 3) 10 ขั้นตอนของกระบวนการวิจัยและพัฒนา ของ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ในตอนที่ 2 ของ บทความเรื่อง “Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” ผมได้เล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับ โครงสร้างการจัด และ บุคลากร ของ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ไปแล้ว ในต…

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 2) การจัดองค์กรของ สทป.

ในตอนที่ 1 ของ บทความเรื่อง “Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” ผมได้เล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับหลักการ เหตุผล ความเป็นมา เป็นไป ในการก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ไปแล้ว ในตอน ในตอน…

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 1): ก่อกำเนิดสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ DTI

กองทัพของประเทศชั้นนำของโลก เช่น สหรัฐฯ อังกฤษ เยอรมัน ใช้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นเครื่องมือในการสร้าง Military Revolution เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ อาทิเช่น อำนาจการทำลาย, ควา…

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทย จะไปรอดหรือไม่?

ในช่วงวันที่ 25-30 พฤษภาคม 2557 ผมมีโอกาสเดินทางมาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกิจกรรมการดูงานที่ญี่ปุ่นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นหลัก…

เทคโนโลยีที่ 12: เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy)

เป็นที่ทราบกันดีว่าทรัพยากรน้ำมันเป็นทรัพยากรที่มีจำกัด และจะหมดไปจากโลกในวันใดวันหนึ่งในอีกภายใน 50-100 ปี นับจากนี้ไป กลุ่มคนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปในปัจจุบัน มีแนวโน้มสูงมาก ที่จะเห็นภาพของความขาดแคล…

เทคโนโลยีที่ 11: สุดยอดเทคโนโลยีในการขุดเจาะน้ำมัน และแก๊ซ (Advanced Oil and Gas Exploration and Recovery)

น้ำมัน หรือ ทองคำสีดำ เป็นทรัพยากรธรรมชาติพื้นฐาน ที่มีความสำคัญต่อชีวิตของผู้คนในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก น้ำมันเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรา ตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเวลาที่เราเข้าน…