SEARCH: Businessplan

10 ขั้นตอนฝ่าด่านวงกตนวัตกรรม
18 Oct

10 ขั้นตอนฝ่าด่านวงกตนวัตกรรม

ในช่วงนี้ ใครก็มักจะพูดถึง Creativity หรือ ความคิดสร้างสรรค์ และ Innovation หรือ นวัตกรรม เนื่องจากเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้ในช่วงทศวรรษต่อไป  .....Innovation ที่พูดถึงนี้ จะต้องเ…

Go to Top