SEARCH: Risk

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 8)  เทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับ (2)
04 Jul

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 8) เทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับ (2)

ในแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับ ของ สทป. ประกอบไปด้วย 4 แผนงานหลัก ได้แก่ 1) แผนงานที่ 1 การวิจัยและพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial System: UAS), 2) แผนงานที่ 2 การว…

เก็บตก 3 วัด ในวันวิสาขบูชา...การทำบุญคือการให้ และปลดปล่อยความอยากทั้งปวง
13 Jun

เก็บตก 3 วัด ในวันวิสาขบูชา...การทำบุญคือการให้ และปลดปล่อยความอยากทั้งปวง

สิ่งที่เราได้จากการมาเที่ยว 3 วัด ในครั้งนี้ ได้แก่ หนึ่ง ได้พักผ่อน คลายเครียด สอง ได้เดินออกกำลังกาย เพราะต้องเดินขึ้นๆ ลงๆ ทั้งรถ และเรือ สาม ได้ความสงบของจิตใจ เนื่องจากตอนเวียนเทียน ก็พยายามทำให้…

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 6) แผนที่นำทาง 8 เทคโนโลยีเป้าหมาย ของ สทป. (DTI Technology Roadmap)
03 Apr

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 6) แผนที่นำทาง 8 เทคโนโลยีเป้าหมาย ของ สทป. (DTI Technology Roadmap)

ในตอนที่ 5 ของ บทความเรื่อง “Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” ผมได้เล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับ “การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร (Product Lifecycle Management) หรือ PLM” ซึ่งเป็นกระบวน…

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 5)  “การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร (Product Lifecycle Management)
19 Mar

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 5) “การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร (Product Lifecycle Management)

ในตอนที่ 4 ของ บทความเรื่อง “Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” ผมได้เล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับ “หุบเหวแห่งความตาย ของงานวิจัย และพัฒนา” หรือ “R&D Valley of Death” ซึ่งเป็นด่านสุดหินท…

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 4) R&D Valley of Death
17 Mar

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 4) R&D Valley of Death

ในตอนที่ 3 ของ บทความเรื่อง “Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” ผมได้เล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับ กระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้ต้นแบบยุทโธปกรณ์ที่มีมาตรฐาน และสามารถนำไปสู่สายผลิตโดยภาค…

Revisit Principle of War ตอนที่ 5 หลักการระวังป้องกัน และรักษาความปลอดภัย (SECURITY)
28 Sep

Revisit Principle of War ตอนที่ 5 หลักการระวังป้องกัน และรักษาความปลอดภัย (SECURITY)

ในตอนที่ 4 หรือ ตอนที่แล้ว ผมกล่าวถึงหลักการดำเนินกลยุทธ์ หรือ Maneuver Principle ซึ่งเป็นหลักการสงครามข้อที่ 3 ซึ่งเน้น “การใช้อำนาจกำลังรบ หรือ ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง อย่างอ่อนตัวเพื่อให้ได้มาและดำรง…

Go to Top